لیست 10 نفر با بیشترین برداشت
# نام کاربری مبلغ برداشتی
1 ptcmonitoring_ir $۱۰۰۳.۲۴
2 btcptc $۹۶۰.۵۶
3 hossein_mii $۹۳۲.۸۸
4 hamidii $۶۹۹.۵۶
5 kingptc $۶۴۱.۷۶
6 bigbary $۶۱۴.۹۸
7 ali_90c $۴۰۰.۶۸
8 nafas49 $۳۶۳.۸۹
9 alimohammad70 $۲۶۹.۳۱
10 kingpt@gmail.com $۲۵۲.۸۳
لیست آخرین پرداختی ها
# نام کاربری تاریخ واریز مبلغ واریز به
1 btcptc ۱۳۹۸-۰۸-۱۹ ۰۰:۲۶:۱۷ $۵۰.۰۰ پرفکت مانی
2 zeinabi ۱۳۹۸-۰۸-۱۹ ۰۰:۲۶:۳۰ $۳۰.۰۰ پرفکت مانی
3 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۰۸-۱۹ ۰۰:۲۶:۴۲ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
4 zeinabi ۱۳۹۸-۰۸-۰۶ ۰۸:۰۳:۲۵ $۳۰.۰۰ پرفکت مانی
5 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۰۸-۰۶ ۰۸:۰۳:۳۲ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
6 ahmad90 ۱۳۹۸-۰۸-۰۵ ۰۱:۲۸:۴۷ $۵۰.۰۰ پرفکت مانی
7 btcptc ۱۳۹۸-۰۸-۰۳ ۱۹:۵۷:۴۸ $۵۰.۰۰ پرفکت مانی
8 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۰۷-۲۹ ۰۹:۵۴:۵۶ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
9 zeinabi ۱۳۹۸-۰۷-۲۹ ۰۹:۵۴:۴۷ $۳۰.۰۰ پرفکت مانی
10 btcptc ۱۳۹۸-۰۷-۲۴ ۰۱:۲۸:۱۱ $۵۰.۰۰ پرفکت مانی
11 zeinabi ۱۳۹۸-۰۷-۲۱ ۰۷:۵۶:۰۱ $۳۰.۰۰ پرفکت مانی
12 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۰۷-۲۱ ۰۷:۵۵:۵۰ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
13 ahmad90 ۱۳۹۸-۰۷-۲۱ ۰۷:۵۲:۱۸ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
14 btcptc ۱۳۹۸-۰۷-۱۸ ۰۱:۰۸:۴۰ $۵۰.۰۰ پرفکت مانی
15 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۰۷-۱۵ ۰۱:۱۶:۲۸ $۱۵.۰۰ پرفکت مانی
16 ahmad90 ۱۳۹۸-۰۷-۱۴ ۱۰:۲۱:۳۳ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
17 btcptc ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۳:۱۴:۵۳ $۵۳.۲۰ پرفکت مانی