لیست 10 نفر با بیشترین برداشت
# نام کاربری مبلغ برداشتی
1 ptcmonitoring_ir $۱۰۰۳.۲۴
2 btcptc $۹۶۰.۵۶
3 hossein_mii $۹۳۲.۸۸
4 hamidii $۶۹۹.۵۶
5 kingptc $۶۴۱.۷۶
6 bigbary $۶۱۴.۹۸
7 ali_90c $۴۰۰.۶۸
8 nafas49 $۳۶۳.۸۹
9 alimohammad70 $۲۶۹.۳۱
10 kingpt@gmail.com $۲۵۲.۸۳
لیست آخرین پرداختی ها
# نام کاربری تاریخ واریز مبلغ واریز به
1 kingptc ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۲:۱۳ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
2 hamidii ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۱:۲۹ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
3 nafas49 ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۱:۰۷ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
4 hafezzz ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۲۲ $۱۰.۲۷ پرفکت مانی
5 ali_90c ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۵۷ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
6 alimohammad70 ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۴۷ $۲۵.۸۱ پرفکت مانی
7 zar_ptc ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۳۹ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
8 bigbary ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۲۹ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
9 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۰۶ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
10 nafas49 ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۶:۰۲ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
11 btcptc ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۵۴ $۴۰.۱۵ پرفکت مانی
12 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۴۷ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
13 kingptc ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۳۷ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
14 hamidii ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۱۵ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
15 zar_ptc ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۵۶ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
16 bigbary ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۴۴ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
17 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۳۴ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
18 nafas49 ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۲۳ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
19 btcptc ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۱۲ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
20 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۰۱ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
21 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۵۰ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
22 hamidii ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۳۶ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
23 alimohammad70 ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۲۵ $۲۵.۸۱ پرفکت مانی
24 ahmad90 ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۱۳ $۳۰.۴۸ پرفکت مانی
25 zar_ptc ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۳۸ $۱۵.۰۰ پرفکت مانی
26 bigbary ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۲۹ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
27 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۲۱ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
28 nafas49 ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۱۴ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
29 btcptc ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۱:۵۷ $۴۰.۱۵ پرفکت مانی
30 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۱-۲۱ ۲۳:۲۴:۱۶ $۵۰.۹۱ پرفکت مانی
31 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۱:۴۷ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
32 hamidii ۱۳۹۸-۱۱-۲۱ ۲۳:۲۴:۰۷ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
33 hamidii ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۵۰ $۳۵.۰۸ پرفکت مانی
34 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۴۱ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
35 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۳۳ $۵۰.۲۱ پرفکت مانی
36 btcptc ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۲۲ $۴۰.۸۹ پرفکت مانی
37 nafas49 ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۱۳ $۲۰.۰۶ پرفکت مانی
38 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۰۳ $۵۰.۹۳ پرفکت مانی
39 zar_ptc ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۵۲ $۱۵.۰۴ پرفکت مانی
40 bigbary ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۴۰ $۴۰.۵۳ پرفکت مانی
41 alimohammad70 ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۳۲ $۲۵.۸۱ پرفکت مانی
42 ahmad90 ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۲۲ $۳۰.۹۴ پرفکت مانی
43 hafezzz ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۰۲ $۱۰.۰۰ پرفکت مانی
44 ali_90c ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۱:۵۲ $۴۰.۳۹ پرفکت مانی
45 mehdeejay ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۱:۳۵ $۵.۰۰ پرفکت مانی
46 ali_90c ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۱:۱۸ $۴۰.۲۴ پرفکت مانی
47 hafezzz ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۱:۰۵ $۱۰.۲۷ پرفکت مانی
48 ahmad90 ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۰:۵۰ $۳۰.۴۸ پرفکت مانی
49 hossein_mii ۱۳۹۸-۱۱-۰۱ ۱۴:۳۶:۱۹ $۴۹.۹۷ پرفکت مانی
50 hamidii ۱۳۹۸-۱۱-۰۱ ۱۴:۳۶:۴۱ $۳۵.۶۱ پرفکت مانی