لیست 10 نفر با بیشترین برداشت
# نام کاربری مبلغ برداشتی
1 ptcmonitoring_ir $۱۰۰۳.۲۴
2 btcptc $۹۶۰.۵۶
3 hossein_mii $۹۳۲.۸۸
4 hamidii $۶۹۹.۵۶
5 kingptc $۶۴۱.۷۶
6 bigbary $۶۱۴.۹۸
7 ali_90c $۴۰۰.۶۸
8 nafas49 $۳۶۳.۸۹
9 alimohammad70 $۲۶۹.۳۱
10 kingpt@gmail.com $۲۵۲.۸۳
لیست آخرین پرداختی ها
# نام کاربری تاریخ واریز مبلغ واریز به
1 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۶:۴۱ $۴۸.۰۴ پرفکت مانی
2 hashemahadi ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۶:۴۹ $۸.۶۰ پرفکت مانی
3 kingptc ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ ۰۹:۴۸:۵۵ $۴۹.۰۹ پرفکت مانی
4 hamidii ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ ۰۹:۴۹:۰۴ $۳۲.۶۲ پرفکت مانی
5 hafezzz ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ ۰۹:۴۹:۱۳ $۹.۰۰ پرفکت مانی
6 ali_90c ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ ۰۹:۴۹:۲۲ $۳۸.۰۴ پرفکت مانی
7 alimohammad70 ۱۳۹۹-۰۲-۲۰ ۰۹:۴۹:۳۱ $۲۳.۷۶ پرفکت مانی
8 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۳:۵۹ $۱۶.۰۰ پرفکت مانی
9 bigbary ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۳:۴۶ $۴۰.۰۹ پرفکت مانی
10 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۳:۳۷ $۵۰.۱۷ پرفکت مانی
11 nafas49 ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۳:۲۸ $۱۸.۴۶ پرفکت مانی
12 btcptc ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۳:۱۹ $۴۰.۰۰ پرفکت مانی
13 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۳:۱۰ $۴۹.۰۴ پرفکت مانی
14 kingptc ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۳:۰۱ $۴۸.۲۱ پرفکت مانی
15 hamidii ۱۳۹۹-۰۲-۱۶ ۱۰:۱۲:۵۲ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
16 ramavihan@gmail.com ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۵:۴۴ $۷.۴۳ پرفکت مانی
17 hmidhadi54@gmail.com ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۶:۴۲ $۵.۸۷ پرفکت مانی
18 hafezzz ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۶:۲۴ $۱۰.۰۰ پرفکت مانی
19 ali_90c ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۵:۲۰ $۴۰.۳۱ پرفکت مانی
20 alimohammad70 ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۱:۴۰ $۲۴.۲۳ پرفکت مانی
21 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۱:۰۰:۱۹ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
22 bigbary ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۰:۵۹:۵۷ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
23 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۰:۵۹:۱۸ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
24 nafas49 ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۰:۵۸:۴۷ $۲۰.۰۶ پرفکت مانی
25 saman879@gmail.com ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۰:۵۸:۲۵ $۶.۹۸ پرفکت مانی
26 kingptc ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۰:۵۷:۵۸ $۵.۰۲ پرفکت مانی
27 hamidii ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۱۰:۵۷:۳۶ $۳۴.۶۱ پرفکت مانی
28 hafezzz ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۴:۳۰ $۱۰.۰۰ پرفکت مانی
29 ali_90c ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۴:۲۰ $۴۰.۳۱ پرفکت مانی
30 alimohammad70 ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۴:۰۸ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
31 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۳:۵۹ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
32 bigbary ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۳:۴۵ $۴۰.۴۸ پرفکت مانی
33 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۳:۳۵ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
34 nafas49 ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۳:۲۵ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
35 btcptc ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۳:۱۵ $۴۰.۲۴ پرفکت مانی
36 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۲-۰۵ ۰۱:۵۲:۵۶ $۴۹.۰۹ پرفکت مانی
37 abbassafa879@gmail.com ۱۳۹۹-۰۲-۰۱ ۰۱:۰۲:۳۷ $۵.۰۲ پرفکت مانی
38 kingptc ۱۳۹۹-۰۲-۰۱ ۰۱:۰۲:۲۸ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
39 hamidii ۱۳۹۹-۰۲-۰۱ ۰۱:۰۲:۱۸ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
40 hadisahmari@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۲۶ ۲۲:۳۷:۴۷ $۵.۰۰ پرفکت مانی
41 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۱-۲۶ ۲۲:۳۸:۰۵ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
42 bigbary ۱۳۹۹-۰۱-۲۶ ۲۲:۳۷:۵۶ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
43 hafezzz ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۵۲ $۱۰.۰۰ پرفکت مانی
44 ali_90c ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۴۲ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
45 alimohammad70 ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۳۳ $۲۵.۰۰ پرفکت مانی
46 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۲۲ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
47 bigbary ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۱۲ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
48 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۳:۰۲ $۵۰.۴۷ پرفکت مانی
49 btcptc ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۲:۳۸ $۴۰.۱۵ پرفکت مانی
50 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۲:۲۳ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی