لیست 10 نفر با بیشترین برداشت
# نام کاربری مبلغ برداشتی
1 ptcmonitoring_ir $۱۰۰۳.۲۴
2 btcptc $۹۶۰.۵۶
3 hossein_mii $۹۳۲.۸۸
4 hamidii $۶۹۹.۵۶
5 kingptc $۶۴۱.۷۶
6 bigbary $۶۱۴.۹۸
7 ali_90c $۴۰۰.۶۸
8 nafas49 $۳۶۳.۸۹
9 alimohammad70 $۲۶۹.۳۱
10 kingpt@gmail.com $۲۵۲.۸۳
لیست آخرین پرداختی ها
# نام کاربری تاریخ واریز مبلغ واریز به
1 sara219220 ۱۳۹۹-۰۴-۱۴ ۰۹:۲۵:۱۲ $۵.۰۰ پرفکت مانی
2 soheilzarei ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۰:۵۴ $۹.۹۸ پرفکت مانی
3 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۱:۰۶ $۹.۰۸ پرفکت مانی
4 bigbary ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۱:۲۱ $۲۰.۱۳ پرفکت مانی
5 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۱:۵۴ $۴۸.۰۳ پرفکت مانی
6 btcptc ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۲:۰۶ $۳۳.۶۰ پرفکت مانی
7 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۲:۱۵ $۳۹.۰۷ پرفکت مانی
8 kingptc ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۲:۲۶ $۴۸.۷۷ پرفکت مانی
9 hamidii ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۲:۳۸ $۲۵.۰۰ پرفکت مانی
10 adamak ۱۳۹۹-۰۳-۳۰ ۱۷:۳۰:۴۳ $۵.۱۸ پرفکت مانی
11 irwebsazan ۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۲۲:۳۸:۰۸ $۵.۰۱ پرفکت مانی
12 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۲۳:۰۴:۴۷ $۵۳.۰۷ پرفکت مانی
13 nafas49 ۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۲۳:۰۴:۴۴ $۱۵.۱۳ پرفکت مانی
14 btcptc ۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۲۳:۰۴:۴۱ $۳۶.۵۳ پرفکت مانی
15 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۲۳:۰۴:۳۷ $۴۸.۵۱ پرفکت مانی
16 kingptc ۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۲۳:۰۴:۳۴ $۴۹.۹۷ پرفکت مانی
17 hamidii ۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۲۳:۰۴:۳۰ $۳۱.۰۸ پرفکت مانی
18 Mojtabaking ۱۳۹۹-۰۳-۱۵ ۲۳:۰۴:۱۳ $۵.۲۰ پرفکت مانی
19 gladyator45 ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۳:۴۷ $۵.۰۹ پرفکت مانی
20 seyedmo ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۳:۳۹ $۷.۵۱ پرفکت مانی
21 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۳:۲۸ $۸.۶۰ پرفکت مانی
22 bigbary ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۳:۱۸ $۳۳.۰۰ پرفکت مانی
23 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۳:۰۹ $۵۰.۹۱ پرفکت مانی
24 nafas49 ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۳:۰۱ $۱۵.۱۳ پرفکت مانی
25 btcptc ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۲:۵۲ $۳۸.۰۴ پرفکت مانی
26 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۲:۴۰ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
27 kingptc ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۲:۲۹ $۵۰.۱۰ پرفکت مانی
28 hamidii ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۲:۲۰ $۳۰.۴۸ پرفکت مانی
29 hafezzz ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۲:۱۱ $۵.۰۲ پرفکت مانی
30 ali_90c ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۱:۵۹ $۴۰.۳۱ پرفکت مانی
31 alimohammad70 ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۱:۵۰ $۲۳.۷۶ پرفکت مانی
32 ehsan1366 ۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۱:۰۱:۴۰ $۵.۰۰ پرفکت مانی
33 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۵:۰۴ $۱۵.۸۲ پرفکت مانی
34 bigbary ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۴:۵۵ $۴۰.۰۰ پرفکت مانی
35 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۴:۴۶ $۵۰.۶۸ پرفکت مانی
36 nafas49 ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۴:۳۷ $۱۵.۱۳ پرفکت مانی
37 btcptc ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۴:۲۸ $۳۸.۰۴ پرفکت مانی
38 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۱:۱۴:۱۳ $۴۷.۰۰ پرفکت مانی
39 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۰۱:۵۶:۰۰ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
40 nafas49 ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۰۱:۵۶:۱۰ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
41 btcptc ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۰۱:۵۶:۲۱ $۴۰.۰۰ پرفکت مانی
42 hossein_mii ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۰۱:۵۶:۳۱ $۵۰.۱۷ پرفکت مانی
43 kingptc ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۰۱:۵۶:۴۰ $۵.۰۲ پرفکت مانی
44 hamidii ۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۰۱:۵۶:۴۹ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
45 alimohammad70 ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۲۹:۴۱ $۲۳.۷۶ پرفکت مانی
46 zar_ptc ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۲۹:۵۳ $۱۴.۰۰ پرفکت مانی
47 bigbary ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۰:۰۴ $۳۸.۶۰ پرفکت مانی
48 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۶:۱۲ $۴۸.۳۱ پرفکت مانی
49 nafas49 ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۶:۲۲ $۱۸.۶۳ پرفکت مانی
50 btcptc ۱۳۹۹-۰۲-۲۴ ۱۰:۳۶:۳۱ $۴۰.۲۴ پرفکت مانی