لیست 10 نفر با بیشترین برداشت
# نام کاربری مبلغ برداشتی
1 btcptc $۶۵۳.۸۷
2 hossein_mii@gmail.com $۵۵۱.۳۲
3 ptcmonitoring_ir $۵۵۰.۱۹
4 hamidi@gmail.com $۴۳۹.۲۷
5 kingptc@gmail.com $۳۳۴.۹۶
6 bigbary@gmail.com $۳۲۲.۲۸
7 kingpt@gmail.com $۲۵۲.۸۳
8 ali_90c@gmail.com $۲۴۱.۷۱
9 ahmad90 $۲۳۲.۰۹
10 nafas49@gmail.com $۲۲۱.۳۵
لیست آخرین پرداختی ها
# نام کاربری تاریخ واریز مبلغ واریز به
1 hafezzz@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۵۲ $۱۰.۰۰ پرفکت مانی
2 ali_90c@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۴۲ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
3 alimohammad70@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۳۳ $۲۵.۰۰ پرفکت مانی
4 zar_ptc@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۲۲ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
5 bigbary@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۴:۱۲ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
6 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۳:۰۲ $۵۰.۴۷ پرفکت مانی
7 btcptc ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۲:۳۸ $۴۰.۱۵ پرفکت مانی
8 hossein_mii@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۲:۲۳ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
9 kingptc@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۲:۱۳ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
10 hamidi@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۱:۲۹ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
11 nafas49@gmail.com ۱۳۹۹-۰۱-۱۴ ۲۳:۴۱:۰۷ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
12 hafezzz@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۲۲ $۱۰.۲۷ پرفکت مانی
13 ali_90c@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۵۷ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
14 alimohammad70@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۴۷ $۲۵.۸۱ پرفکت مانی
15 zar_ptc@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۳۹ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
16 bigbary@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۲۹ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
17 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۲:۵۷:۰۶ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
18 nafas49@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۶:۰۲ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
19 btcptc ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۵۴ $۴۰.۱۵ پرفکت مانی
20 hossein_mii@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۴۷ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
21 kingptc@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۳۷ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
22 hamidi@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۱۸ ۰۹:۵۵:۱۵ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
23 zar_ptc@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۵۶ $۱۵.۰۱ پرفکت مانی
24 bigbary@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۴۴ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
25 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۳۴ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
26 nafas49@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۲۳ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
27 btcptc ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۱۲ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
28 hossein_mii@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۵:۰۱ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
29 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۵۰ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
30 hamidi@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۳۶ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
31 alimohammad70@gmail.com ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۲۵ $۲۵.۸۱ پرفکت مانی
32 ahmad90 ۱۳۹۸-۱۲-۰۶ ۱۳:۲۴:۱۳ $۳۰.۴۸ پرفکت مانی
33 zar_ptc@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۳۸ $۱۵.۰۰ پرفکت مانی
34 bigbary@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۲۹ $۴۰.۲۰ پرفکت مانی
35 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۲۱ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
36 nafas49@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۲:۱۴ $۲۰.۰۰ پرفکت مانی
37 btcptc ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۱:۵۷ $۴۰.۱۵ پرفکت مانی
38 hossein_mii@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۲۱ ۲۳:۲۴:۱۶ $۵۰.۹۱ پرفکت مانی
39 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۵:۳۱:۴۷ $۵۰.۶۴ پرفکت مانی
40 hamidi@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۲۱ ۲۳:۲۴:۰۷ $۳۵.۵۰ پرفکت مانی
41 hamidi@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۵۰ $۳۵.۰۸ پرفکت مانی
42 kingpt@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۴۱ $۵۰.۶۲ پرفکت مانی
43 hossein_mii@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۳۳ $۵۰.۲۱ پرفکت مانی
44 btcptc ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۲۲ $۴۰.۸۹ پرفکت مانی
45 nafas49@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۱۳ $۲۰.۰۶ پرفکت مانی
46 ptcmonitoring_ir ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۳:۰۳ $۵۰.۹۳ پرفکت مانی
47 zar_ptc@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۵۲ $۱۵.۰۴ پرفکت مانی
48 bigbary@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۴۰ $۴۰.۵۳ پرفکت مانی
49 alimohammad70@gmail.com ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۳۲ $۲۵.۸۱ پرفکت مانی
50 ahmad90 ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۲۰:۴۲:۲۲ $۳۰.۹۴ پرفکت مانی